Anti-Discrimination Notice

Discrimination is Against the Law

Redlands Yucaipa Medical Group complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate, does not exclude people or treat them differently because of race, ethnicity, national origin, religion, sex, age, mental or physical disability or medical condition, sexual orientation, claims experience, medical history, evidence of insurability (including conditions arising out of acts of domestic violence), disability, genetic information, or source of payment.

Redlands Yucaipa Medical Group:

If you need these services, call your RYMG Doctor’s office or 909-557-2525.

If you believe that Redlands Yucaipa Medical Group has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: 

EPIC Management, QI Department 
P.O. Box 3001, 
Redlands, CA 92373 
grievances@epiclp.com 

 

You can file a grievance in person, by mail, or email. If you need help filing a grievance in person, the RYMG’s administrator is available to help you. 

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 909-557-2525 
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 909-557-2525 
CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 909-557-2525 
PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 909-557-2525 
주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  909-557-2525 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 909-557-2525 
توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 909-557-2525  تماس بگیرید. 
ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 909-557-2525 
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。909-557-2525 まで、お電話にてご連絡ください。 
ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 909-557-2525 
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 909-557-2525  'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 909-557-2525 
LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 909-557-2525 
ध्यान दें:  यदि आप बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 909-557-2525  पर कॉल करें। 
เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 909-557-2525